Współpraca

POLPROWET działa już od ponad 20 lat. W tym czasie stowarzyszenie współpracowało z wieloma instytucjami budując koalicje na rzecz zdrowia zwierząt. Uczestniczymy również aktywnie w różnych inicjatywach UE, zapewniając, że głos branży leków dla zwierząt jest słyszalny.

Do wspólnych celów należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości naszych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymując zwierzęta towarzyszące, które dzielą z nami domy, wolnymi od chorób.

logoanimalhealth

POLPROWET jest członkiem AnimalhealthEurope od momentu powstania tej organizacji, posiadamy swoich przedstawicieli w najwyższych władzach stowarzyszenia i ściśle współpracujemy w realizacji wspólnych celów na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Misją AnimalhealthEurope jest być głosem europejskiego przemysłu leków dla zwierząt. AnimalhealthEurope to stowarzyszenie reprezentujące producentów leków dla zwierząt, szczepionek i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Europie. Jest to organizacja non-profit reprezentująca zarówno członków korporacyjnych, jak i krajowe stowarzyszenia zdrowia zwierząt w Europie. Reprezentuje zarówno innowatorów, jak i producentów generycznych, a także duże, średnie i małe firmy. Członkostwo AnimalhealthEurope obejmuje 90% europejskiego rynku produktów zdrowotnych dla zwierząt.

https://www.animalhealtheurope.eu/

logo-rada-news

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET należy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców od maja 2021r.

Rada Przedsiębiorców to organ opiniodawczy i doradczy przy Rzeczniku MŚP. W skład Rady Przedsiębiorców wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Cele Rady Przedsiębiorców to wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/