Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET

 1. Słownik pojęć

Administrator – Administrator Danych Osobowych czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET z siedzibą w przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, KRS 0000143608.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.

Odbiorca Danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.

Państwa trzecie – państwa nie wchodzące w skład EOG.

Pliki Cookies - to niewielkie informacje, nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Polityka - polityka prywatności Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Informacja o Administratorze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie na powyższy adres lub za pomoczą poczty elektronicznej na e-mail: biuro@polprowet.pl.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@polprowet.pl

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania oraz odbiorcy danych i termin ich retencji

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Odbiorcy danych

Czas przetwarzania

Udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą e-maila

art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji.

Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu;

Przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której dotyczy przesłana wiadomość.

Newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach marketingowych, w zw. z udzieloną zgodą na  używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting;

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Public relations i współpraca medialna.

Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymywaniu kontaktów z mediami oraz działalności PR.

Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hosting;

Agencje PR;

Do czasu wniesienia sprzeciwu.

Przyjęcie i rozpatrzenie żądania na podstawie RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c tj. obowiązek wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji  o działaniach podjętych w związku z żądaniem

Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu- Kancelarie prawne i doradcy prawni;

Do momentu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie statystyk

Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk działalności strony internetowej.

Dostawcy usług IT; Dostawcy Internetu; Dostawcy hostingu

Dostawcy narzędzi do badania statystyk;

Do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Obowiązek podania danych

Korzystanie z witryny internetowej www.polprowet.pl oraz podanie swoich danych osobowych w formularzach jest dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu.

 

Podanie adresu e-mail w formularzu dla mediów jest wymagane aby można było utrzymać relacje medialne. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało utrudnieniem lub uniemożliwieniem współpracy medialnej, a w szczególności kontaktowania się i przesyłania: zaproszeń na konferencje, podsumowań z odbytych konferencji, notatek prasowych, informacji o działalności czy dostarczania press pack’ów.

 

Podanie adresu e-mail w formularzu do rejestracji na newsletter jest wymagane aby można było wysyłać treści marketingowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało utrudnieniem lub uniemożliwieniem wysyłki newsletteru.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg praw na podstawie RODO.

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji odnośnie ich przetwarzania.

Pierwszą kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu dostarczymy Pani/Panu na żądanie, za damo. Za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwrócą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów Administracyjnych. Jeżeli Pani/Pan, zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udzielimy w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do sprostowania

Ma Pani/Pan prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma Pani/Pan także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia

Ma Pani/Pan prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z RODO, Pani/Pana dane pomimo złożonego żądania i spełnienia powyższych przesłanek, mogą nie zostać usunięte jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 •  kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 •  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 •  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Państwo, wniosą sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  lub  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które Pani/Pan nam dostarczyli, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać takie dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 •  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych i przesłania ich przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, będzie zrealizowane o ile jest to technicznie możliwe.

Zgodnie z RODO, realizacja Pani/Pana uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, to ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku cofnięcia zgody, mamy prawo dalej przetwarzać dane, jeśli jest to niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, ponieważ Prezes Urzędu jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora, składający skargę w pierwszej kolejności powinna/ien Pani/Pan zwrócić się do Administratora w celu realizacji swoich uprawnień.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Administrator może jedynie przetwarzać dane statystyczne odnośnie osób odwiedzających stronę.

 1. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie. W każdym przypadku, o ile będzie to możliwe, postaramy się Państwa poinformować o aktualizacji Polityki przed jej wprowadzeniem. 

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności 06.10.2021r.