Kodeks Etyki Marketingowej POLPROWET

Stowarzyszenie POLPROWET stawia sobie za cel propagowanie etycznych działań marketingowych zarówno wśród członków stowarzyszenia, jak i w całej branży weterynaryjnych produktów leczniczych. W tym celu stworzyliśmy Kodeks Etyki Marketingowej, który stanowi zbiór zasad i norm,  jakimi  powinny kierować  się  podmioty wprowadzające do obrotu weterynaryjne produkty lecznicze w Polsce.

Wysoki standard etyczny zawarty w kodeksie bazuje na szacunku wobec niezależności i autorytetu lekarzy weterynarii oraz podkreśla wagę dobrostanu zwierząt i całego środowiska. Są to wartości, które Sygnatariusze kodeksu uznają za fundamentalne dla prowadzenia działalności w sferze marketingu weterynaryjnych produktów leczniczych. Wierzymy, że pozwolą one zbudować szerokie zaufanie do branży weterynaryjnych produktów leczniczych i będą podstawą do ciągłego rozwoju społecznej odpowiedzialności.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Marketingowej Stowarzyszenia POLPROWET reklama weterynaryjnych produktów leczniczych powinna (wyciąg z Kodeksu):

   • zachęcać do odpowiedzialnego stosowania Weterynaryjnego produktu leczniczego,
   • przedstawiać Weterynaryjny produkt leczniczy w sposób obiektywny i bez wyolbrzymiania jego właściwości,
   • wykorzystywać określenie „nowy” i podobne tylko wobec Weterynaryjnego produktu leczniczego w okresie jednego roku od jego pierwszego wprowadzenia do obrotu w Polsce, przy czym za uzasadnione uznaje się również wykorzystanie wskazanych określeń w okresie jednego roku od zmiany postaci Weterynaryjnego produktu leczniczego albo dodania nowego (dotychczas nieujawnionego) wskazania w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego,
   • wykorzystywać określenie „bezpieczny” i podobne tylko w szerszym kontekście, uzasadniającym sens użycia tych określeń,
   • opierać się na aktualnej wiedzy naukowej.

Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Marketingowej może zostać każdy podmiot wprowadzający do obrotu weterynaryjne produkty lecznicze w Polsce.

Sygnatariusze zobowiązują się przestrzegać Kodeksu i ponosić proporcjonalne koszty działalności organów zapewniających należyte oraz jednolite stosowanie zawartych w nim zasad postępowania.

Firmy zainteresowane dołączeniem do grona Sygnatariuszy i nominowaniem przedstawicieli do Rady Etyki Marketingowej zapraszamy do kontaktu z biurem POLPROWET biuro@polprowet.pl w celu otrzymania stosownego oświadczenia do podpisu.

 

Pobierz Kodeks Etyki Marketingowej POLPROWET