• PL
 • EN

Polityka prywatności

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poufność danych i ochrona prywatności osób korzystających ze strony internetowej http://www.polprowet.pl/ (dalej: „Strona”) jest sprawą priorytetową dla Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz szanując obowiązujące przepisy prawa, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET ustanowiło niniejszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie. 
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez ww. formularz kontaktowy jest Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dunikowskiego 12, lok. 1, 02-784 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000143608 (dalej: „POLPROWET”).

II. DANE OSOBOWE I ADRES E-MAIL

 1. Z POLPROWET można się skontaktować poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie w zakładce Kontakt (dalej: „Formularz”).
 2. W Formularzu należy podać podstawowe dane osobowe (nazwisko lub pseudonim) i adres e-mail. Dane powinny być prawdziwe, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 3. Dane umieszczone w Formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia przez POLPROWET odpowiedzi na wiadomość zawartą w Formularzu. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej kontaktem z POLPROWET. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Skorzystanie z tych praw jest możliwe poprzez wysłanie żądania na jeden z poniższych adresów:
 6. pocztą elektroniczną na adres e-mail: artur.zalewski@polprowet.pl albo 
 7. pocztą na adres siedziby POLPROWET: ul. Dunikowskiego 12, lok. 1, 02-784 Warszawa. 

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. POLPROWET nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia wynika z obowiązującego prawa.

IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. POLPROWET jako administrator danych osobowych stosuje wszelkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.), zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez POLPROWET.

V. LINKI 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ma zastosowanie jedynie do niniejszej Strony.
 2. Strona może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych (w celach informacyjnych lub dla Państwa wygody), do których nie mają zastosowania postanowienia POLITYKI PRYWATNOŚCI. 
 3. POLPROWET nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których linki lub odsyłacze są umieszczone na niniejszej Stronie. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami w przypadku odwiedzania innych stron internetowych.

VI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. POLPROWET zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI. 
 2. Zmiany mogą wynikać w szczególności z rozwoju nowych technologii, zmian w prawie oraz rozszerzenia funkcjonalności Strony.
 3. POLPROWET poinformuje o zmianie niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI poprzez publikację informacji o zmianie na stronie www.polprowet.pl. 

Warszawa, dnia 04 listopada 2015 r.