Banery Polprowet (7)

Komisja Europejska wprowadza logo dla certyfikacji sprzedaży leków weterynaryjnych w Internecie

Komisja Europejska przygotowuje się do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. Jednym z aspektów rozporządzenia jest regulacja na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępności leków dla zwierząt poprzez sprzedaż online.

Podmioty uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z art. 103 rozporządzenia (UE) 2019/6 mogą oferować takie produkty w sprzedaży na odległość pod pewnymi warunkami. Komisja Europejska zaproponowała projekt wspólnego logo, które pozwoli użytkownikom zweryfikować dostawcę i bezpiecznie zakupić dany produkt leczniczy.

Regulacje dotyczą m.in. kwestii dystrybucji leków weterynaryjnych wydawanych bez recepty. Przepisy będą zezwalały między innymi na internetowy obrót lekami OTC, które są przeznaczone dla zwierząt, co do tej pory było w Polsce niedozwolone.

W 2020 roku w polskich domach mieszkało ponad 17 000 000 zwierząt domowych. Uregulowanie kwestii dostępu do leków weterynaryjnych poprzez kanał sprzedaży online, nie tylko na kanwie prawa unijnego, ale także poprzez odpowiednie doprecyzowanie polskich przepisów, pozwoli milionom właścicieli zwierząt szybciej reagować i skuteczniej leczyć znajdujące się pod ich opieką zwierzęta – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny stowarzyszenia POLPROWET, skupiającego producentów leków weterynaryjnych.

Zamieszczone na stronie sprzedawcy logo, powinno zawierać także hiperłącze do wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość, znajdującego się na stronie internetowej właściwego organu danego państwa członkowskiego. W Polsce jednak wciąż trwają pracę nad nową ustawą okołorozporządzeniową, która między innymi będzie regulowała powstanie takiej listy.

  – Przekierowanie do rządowej strony www.  z listą podmiotów będzie konieczne w przypadku sprzedaży przez Internet leków OTC dla zwierząt, niewiadomą pozostaje nadal kwestia obrotu w kanale online leków recepturowych. Możliwość taka jest zależna od ustawodawcy danego kraju członkowskiego. W przypadku Polski nie znamy jeszcze kierunku, jaki Ministerstwo Zdrowia obierze w tej materii – podsumowuje Radosław Knap.

Nowe przepisy regulujące obrót weterynaryjnych produktów leczniczych wchodzą w życie 28 stycznia 2022 roku.

Pełna treść nowego rozporządzenia oraz wzór logo znajdują się w poniższym linku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0133.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce. Obecnie POLPROWET reprezentuje 15 wiodących firm, obejmując tym samym ponad 80% polskiego rynku leków weterynaryjnych. Organizacja współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem AnimalhealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które dzielą z nami domy.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077