leczenie zwierząt hodowlanych

Uwagi POLPROWET uwzględnione w projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W nawiązaniu do stanowiska POLPROWET skierowanego w ramach konsultacji społecznych 15 czerwca br.,  pragniemy poinformować, że w środę 11 sierpnia 2021r. projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu trafił na etap tzw. Komisji Prawniczej. Etap prac nad rozporządzeniem można sprawdzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346652.

Bardzo miło mi poinformować, że właściwie wszystkie uwagi do projektu złożone przez POLPROWET w piśmie pod znakiem sprawy BHZ.zlf.0210.3.2021 zostały uwzględnione na tym etapie. Wyjątkiem jest jedna  (zmiana nazwy substancji czynnych z Pyranteli embonas na Pyrantelum – Ministerstwo uznało, że obecna nazwa jest nazwą zgodną z decyzją o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu).

Jednocześnie uwagi zgłoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w sprawie ustalenia nowych kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych dla załącznika 1 – nie zostały uwzględnione, gdyż - jak informuje Ministerstwo - obecnie trwają prace mające na celu wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 i wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej będzie znajdował się w unijnej bazie danych dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych prowadzonej przez Europejską Agencję Leków.

Kolejnym krokiem w procedurze legislacyjnej będzie skierowanie projektu do podpisu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepisy nie przewidują maksymalnych terminów, jednak zakładamy, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia i wejścia w życie rozporządzenia.

POLPROWET reprezentuje 14 wiodących producentów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując 80% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.