Projekt bez tytułu (43)

POLPROWET przedstawił postulaty przemysłu do ustawy okołorozporządzeniowej na spotkaniu z URLP

W dniu 8 lipca przedstawiciele POLPROWET wzięli udział w spotkaniu online z Wiceprezes URLP Panią Agatą Andrzejewską. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu działań podjętych na poziomie europejskim i krajowym w kwestii wdrożenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Podczas spotkania m.in. dyskutowano postulaty przemysłu do ustawy okołorozporządzeniowej, które zaprezentowali przedstawiciele POLPROWET: Pani Marta Ulikowska-Stadnik oraz Radosław Knap. 

Z kolei w piśmie POLPROWET z dnia 24.06.2021 (w załączeniu) znajdują się szczegółowo opisane postulaty do ustawy okołorozporządzeniowej.

Wśród postulatów ogólnych:

  • Uproszczenie kontaktów z organami nadzoru
  • Wprowadzenie procedury doradztwa naukowego
  • Doprecyzowanie okresów przejściowych
  • Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem farmacji weterynaryjnej

W sprawach dotyczących rejestracji weterynaryjnych produktów leczniczych

  • Zmniejszenie wymogów w postępowaniach rejestracyjnych
  • Wprowadzenie nadzwyczajnych procedur dopuszczenia do obrotu

W kwestiach obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi zwracamy uwagę na:

  • Obrót hurtowy
  • Obrót detaliczny

Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych

Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych powinno być uregulowane w zakresie, który umożliwi jak najszerszy dostęp do bezpiecznych leków dla zwierząt.  Wprowadzone powinny zostać ramy prawne umożliwiające cyfryzację wydawania recept weterynaryjnych.

Reklama weterynaryjnych produktów leczniczych

W opinii POLPROWET ustawa okołorozporządzeniowa powinna umożliwiać prowadzenie reklamy immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych skierowanej do zawodowych hodowców zwierząt.

Postulaty Jednego Zdrowia „One Health”

Niezależnie od wszystkich powyższych punktów, „POLPROWET” uważa, że najważniejszą funkcją polskiej ustawy okołorozporządzeniowej będzie realizacja postulatów podejścia „One Health”, które jest jednym z najważniejszych motywów Rozporządzenia 2019/6. Członkowie stowarzyszenia pamiętają, że zdrowie zwierząt pozostaje w nierozerwalnym związku ze zdrowiem ludzi i stanowi ono istotną część zapewnienia zdrowia publicznego.

W związku z powyższym ustawa okołorozporządzeniowa powinna zawierać rozwiązania dotyczące raportowania realnego poziomu stosowania antybiotyków wobec zwierząt. Zgodnie z postulatami rynku farmacji weterynaryjnej, obowiązkom raportowania powinni podlegać hurtownicy – tak jak ma to miejsce w chwili obecnej – oraz lekarze weterynarii odpowiedzialni za stosowanie i obrót detaliczny lekami weterynaryjnymi. Takie rozwiązania pozwolą na kontrolę podaży antybiotyków oraz walkę ze zwiększającym się obecnie zjawiskiem antybiotykoodporności.

 „POLPROWET” uważa również, że istotne jest ustanowienie przez ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa Krajowej polityki w zakresie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz Wytycznych w sprawie stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych na zasadzie metafilaktyki z uwzględnieniem czynników ryzyka. Oba dokumenty powinny podlegać regularnej rewizji, która dokonywana byłaby przez połączone gremium uwzględniające przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Lekarza Weterynarii, Prezesa Urzędu, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz reprezentatywnej grupy przedsiębiorców działających w branży farmacji weterynaryjnej.

POLPROWET reprezentuje 14 wiodących producentów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując 80% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.