prawodawstwo dla zwierząt

Prawo o zdrowiu zwierząt – Rozp. 2016/429/UE – dziś , tj. 21.04.2021 weszło w życie.

Rozporządzenie o zdrowiu zwierząt weszło w życie po ponad 5 latach od jego ogłoszenia. Wydaje się, że było dostatecznie dużo czasu by przygotować stosowne przepisy wykonawcze do rozporządzenia. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i nie wszystko jest gotowe. Można zatem oczekiwać, że pomimo dzisiejszej daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia, w kolejnych tygodniach, miesiącach będą pojawiały się akty drugiego stopnia.

Co ważne, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wchodzi do prawodawstwa krajów członkowskich z mocą ustawy, zatem aktu prawnego bardzo wysokiej rangi. Wszystko to co jest zapisane w rozporządzeniu zaczyna obowiązywać od dziś.

Celem rozporządzenia jest:

  • zapobieganie chorobom zwierząt, które mogą przenosić się na inne zwierzęta lub na ludzi, oraz zwalczanie tych chorób.
  • stanowi część pakietu środków zaproponowanych przez Komisję Europejską w maju 2013 r. w celu wzmocnienia egzekwowania norm bezpieczeństwa i higieny w całym łańcuchu rolno-spożywczym.

Nowe rozporządzenie reguluje szereg kwestii związanych z zagadnieniem Jednego Zdrowia (ang. One Health). Zwraca uwagę na powiązania pomiędzy zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem człowieka. Opisuje zagadnienia zdrowia zwierząt, ochrony życia zwierząt, ryzyk związanych z chorobami zwierząt i ich transmisji na człowieka (epidemie), kontrolą zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności (inspekcja weterynaryjna) i wiele innych.

To co dla naszej branży i dla naszych klientów-lekarzy weterynarii jest szczególnie ważne to artykuł 25 rozporządzenia pt. Kontrole stanu zdrowia zwierząt.

  • Podmioty, czyli rolnicy otrzymujący wynagrodzenie z tytułu produkcji zwierząt, muszą zapewnić lekarzom weterynarii możliwość dokonywania stałych, okresowych kontroli stanu zdrowia zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
  • Kontrole stanu zdrowia zwierząt przeprowadzane są w celu zapobiegania chorobom.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na jednolite przepisy wykonawcze w tej kwestii.

Link do pełnego tekstu Rozporządzenia 2016/429: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:3005_2&from=PL