Regulations, as at 12.11.2014

English

Lp. 1

Dz.U.2014.1313 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2014.09.19

Tytuł:

 Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

 

Lp. 2

Dz.U.2014.806 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2014.06.03

Tytuł:

Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 3

Dz.U.2013.1472 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2013.11.28

Tytuł:

Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.

 

Lp. 4

Dz.U.2012.1363 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2012.11.21

Tytuł:

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 5

Dz.U.2012.829 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2012.07.06

Tytuł:

Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

 

Lp. 6

Dz.U.2012.478 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2012.04.30

Tytuł:

Inspekcja badań klinicznych weterynaryjnych.

 

Lp. 7

Dz.U.2011.17.83 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2010.12.30

Tytuł:

Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 8

Dz.U.2010.16.88 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2010.01.18

Tytuł:

Szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

 

Lp. 9

Dz.U.2009.188.1467 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2009.10.29

Tytuł:

Wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki.

 

Lp. 10

Dz.U.2008.217.1388 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.11.27

Tytuł:

Sposób postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

 

Lp. 11

Dz.U.2008.203.1271 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.10.30

Tytuł:

Wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 12

Dz.U.2008.200.1236 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.10.17

Tytuł:

Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.

 

Lp. 13

Dz.U.2008.195.1211 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.10.29

Tytuł:

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

 

Lp. 14

Dz.U.2008.107.683 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.06.04

Tytuł:

Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.

 

Lp. 15

Dz.U.2008.84.511 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.04.22

Tytuł:

Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 16

Dz.U.2008.63.396 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2008.04.03

Tytuł:

Warunki, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteria klasyfikacji tych produktów oraz ich wykaz.

 

Lp. 17

Dz.U.2007.242.1777 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2007.12.07

Tytuł:

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

 

Lp. 18

Dz.U.2007.187.1343 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2007.09.21

Tytuł:

Rejestr wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe.

 

Lp. 19

Dz.U.2003.105.996 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2003.05.30

Tytuł:

Sposób przedstawiania dokumentacji oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego.

 

Lp. 20

Dz.U.2003.8.105 

Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE

Data:

2002.12.31

Tytuł:

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych.

Kategoria: