• PL
  • EN

Zdecydowane NIE dla wyższego podatku VAT na leki dla zwierząt

Tekst listu jest do swobodnego wykorzystania przez wszystkich, którzy chcą przysłużyć się w walce o utrzymanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

A to jest treść listu.

zaadresować do Ministra Finansów, Teresy Czerwińskiej, z kopią do Ministra Rolnictwa ale również na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl, podając w tytule nr sprawy PT1.8100.10.2017.2018.19.

W związku z umieszczeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z 8 listopada 2018 r., oraz możliwością zgłaszania uwag do projektu, jako podmiot reprezentujący producentów i importerów produktów leczniczych dla zwierząt, pragniemy zabrać głos i przedstawić nasz komentarz w zakresie projektowanej zmiany stawki VAT na produkty lecznicze weterynaryjne (plw).

Projekt załącznika nr 1 do projektu zmiany ustawy o VAT to załącznik zawierający towary i usługi opodatkowane według 8% stawki VAT.

Zgodnie z poz. 15 załącznika nr 1 do Projektu, od 1 stycznia 2020 r. zakres zastosowania obniżonej stawki VAT dla produktów leczniczych ma być uregulowany następująco:

CN Towary związane z ochroną zdrowia
15 bez względu na CN Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” jest zupełnie niezrozumiałe, nie znajduje wytłumaczenia ani w uzasadnieniu do ustawy ani w dokumencie Ocena Skutków Regulacji. Co więcej, to właśnie ten ostatni dokument pomija bardzo szeroki możliwy skutek planowanej zmiany. Skutek, który odczują nie tylko rolnicy, producenci żywności, właściciele zwierząt gospodarskich czy domowych ale również konsumenci. Może również dojść do zagrożenia zdrowia publicznego.

Ustawodawca nie wymienia tej podwyższonej stawki podatkowej wśród przedstawionych w uzasadnieniu projektu zmiany ustawy o VAT, wymieniając produkty i usługi w stosunku do których podwyższa się stawkę opodatkowania. Ustawodawca wskazuje w uzasadnieniu, że „przedmiotowy projekt zakłada również utrzymanie w zasadniczo niezmienionym zakresie stawki VAT w wysokości 8% na: drewno opałowe, towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji rolniczej (zwierzęta gospodarskie, nasiona, nawozy i środki ochrony roślin, sznurek do maszyn rolniczych) oraz towary i usługi związane z ochroną zdrowia (wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki odkażające).”

Poprzez wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki leków leczniczych dochodzi jednak do zasadniczej zmiany zakresu stosowania stawki obniżonej.

Jest to zatem wyraz sprzeczności między deklaracją wynikającą z uzasadnienia a treścią projektowanego przepisu.

Cel wprowadzenia nowej matrycy stawek zdefiniowany jest następująco : „podkreślić należy, że planowane zmiany nie mają celu fiskalnego, natomiast mają uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT – uporządkowane stawki obniżone będą miały budżetowo neutralny charakter, a uproszczenie stawek dać impuls prorozwojowy.”

Wyłączenie z zakresu stosowania obniżonej stawki produktów leczniczych weterynaryjnych jest przykładem, że mimo deklaracji, rzeczywisty cel – przynajmniej tej – zmiany ma wymiar fiskalny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, objęta jest obniżoną stawką VAT, niezależnie czy dostarczane są jako element usługi weterynaryjnej czy też osobno. Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej nie nakazują stosowania standardowej stawki VAT na leki weterynaryjne, co więcej dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT) wskazuje produkty lecznicze przeznaczone dla zwierząt jako jedną z kategorii towarów, które państwa członkowskie mogą objąć obniżoną stawką VAT.

Załącznik III do Dyrektywy VAT zawierający wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone (o których mowa w art. 98 Dyrektywy VAT) wymienia produkty farmaceutyczne zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej. Dyrektywa VAT zatem zezwala na stosowanie stawki obniżonej do dostawy produktów leczniczych weterynaryjnych, z czego korzysta szereg państw członkowskich.

W naszej ocenie nie ma racjonalnego uzasadnianie do podniesienia stawki VAT na produkty lecznicze weterynaryjne.

Co więcej taka zmiana może doprowadzić do dalekosiężnych problemów odczuwanych przez polskie społeczeństwo.

Podwyższenie stawki podatku uderza przede wszystkim w tych nabywców towarów i usług, którzy nie mogą odliczyć tego podatku. A zatem dotyczyć będzie właścicieli zwierząt domowych ale także tych hodowców zwierząt, którzy nie zawsze są podatnikami VAT. W konsekwencji pojawi się ryzyko związane z chęcią wprowadzenia doraźnych oszczędności.

Może to doprowadzić do powstania szarej strefy obrotu produktami leczniczymi przeznaczonymi dla zwierząt, a nawet czarnej – obrotu substancjami aktywnymi, ale także – co bardzo niebezpieczne – skutkować ograniczeniem szczepień i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami.

W naszej ocenie podwyższenie stawki VAT na dostawę leków weterynaryjnych zwiększy ryzyko chorób zwierząt produkujących żywność (mięso, mleko, jaja, miód) – a w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywności mającego bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne.

Stosowanie leków weterynaryjnych (a zatem również szczepionek) u zwierząt gospodarskich pozwala na położenie nacisku na prewencję chorób. Stosowanie u drobiu szczepień przeciwko salmonellozie przyczyniło się do spadku zachorowań u ludzi w skali UE o 50% od 2004 r.

Dzięki szczepieniom zwierząt i wprowadzeniu paszportów dla zwierząt towarzyszących część państw członkowskich UE jest wolna od wścieklizny. Objęcie szczepieniami większej populacji zwierząt jest w stanie doprowadzić do całkowitej eliminacji tej śmiertelnej dla zwierząt i ludzi choroby.
Oba te korzystne skutki mogą zostać odwrócone jeśli cena leków weterynaryjnych wzrośnie – a w konsekwencji dostępność leków weterynaryjnych ulegnie zmniejszeniu.

Biorąc pod uwagę rozmiary produkcji zwierząt gospodarskich w Polsce, także ilość zwierząt towarzyszących człowiekowi, łatwo przewidzieć skutki „oszczędności” w zakresie leków, w tym szczególnie szczepionek i leków przeciw pasożytniczych dla zwierząt, jakie mogą próbować czynić hodowcy czy właściciele zwierząt, czy też osoby i stowarzyszenia opiekujące się zwierzętami oraz jakie dalekosiężne skutki dla całego społeczeństwa może mieć faktyczne zwiększenie o 15 % cen leków dla zwierząt.

Projektowany przepis może zaszkodzić producentom mięsa, mleka, jaj, miodu, ryb, wełny oraz zniechęcić opiekunów zwierząt towarzyszących do ich dalszego utrzymywania.

Tam gdzie hodowca nie jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego wzrost stawki VAT na leki weterynaryjne przełoży się na ceny produktów. Jest to spodziewana konsekwencja wzrostu stawki VAT na leki weterynaryjne – koszt podwyżki poniosą konsumenci. Może to doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na rodzimym rynku oraz wpłynąć na konkurencyjność polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Polska żywność pochodzenia zwierzęcego ma się dobrze i rok rocznie bije rekordy mając szansę na osiąganie kolejnych sukcesów. Polska jest największym producentem oraz eksporterem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że właśnie ten sektor rolnictwa – produkcji zwierzęcej – jest technologicznie najbardziej zaawansowany, a miejsce antybiotyków, stosowanych do “gaszenia pożarów” już dawno zastąpiły nowoczesne programy diagnostyczno-profilaktyczne oparte o innowacyjne preparaty, głównie szczepionki. Dziś nie ma praktycznie możliwości efektywnie wyprodukować brojlera i nioski bez odpowiedniego zabezpieczenia przed ewentualnymi chorobami, a to są wymierne koszty.

Jako społeczeństwo także z tego korzystamy i to w dwójnasób. Raz, zdrowe zwierzęta produkują wydajniej a nie chorując nie wymagają stosowania antybiotyków, dwa – wydajna produkcja to także niższe ceny żywności. Nie bez powodu cena mięsa drobiowego pozostaje atrakcyjna a jego wartość odżywcza jest nie do przecenienia. Podobnie jest z jajami. Z roku na rok ilość spożywanego mięsa drobiowego per capita – wzrasta.

Powstaje również ryzyko korzystania z „alternatywnych”, teoretycznie tańszych kanałów dostępu do leków dla zwierząt – tam gdzie hodowcy – szukając oszczędności – będą chcieli skorzystać nie z leków weterynaryjnych, ale z alternatywnych substancji czynnych wprowadzonych do obiegu nie będących pod jakąkolwiek kontrolą (czarny rynek).
Lekarze weterynarii mogą zacząć chętniej korzystać z leków przeznaczonych dla ludzi (które nadal opodatkowane będą 8% stawką VAT). Takie leki nie mogą być stosowane u zwierząt produkujących żywność. Nie powinny być używane u zwierząt towarzyszących, o ile mają swoje odpowiedniki w palecie oferowanych na rynku lokalnym leków weterynaryjnych.

Trudno w tej chwili ocenić dalekosiężne skutki prowadzenia w szerszym zakresie terapii zwierząt lekami dla nich nieprzeznaczonymi, niewątpliwie może to mieć negatywne skutki dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, a pośrednio również dla zdrowia społeczeństwa (pozostałości leków w żywności pochodzenia zwierzęcego, wałęsające się, nieszczepione przeciwko wściekliźnie psy).

Polskie mięso, mleko, jaja i miód są bezpieczne i monitorowane zgodnie z przyjętymi standardami, ale opłacalność hodowli jest zmienna, co łatwo ilustruje przykład ostatniej epidemii ASF wśród trzody chlewnej, czy grypy ptaków z początku roku. Chęć zastosowania oszczędności może doprowadzić do wzrostu zagrożeń biologicznych dla ludzi i zwierząt.

Tymczasem wartość rynku leków weterynaryjnych szacuje się rocznie na około 1 mld złotych. Zatem wzrost stawki VAT to maksymalnie ok. 150 mln zł w budżecie Państwa.

Z tej perspektywy nie jest to kwota znacząca, a skutki społeczne takiej zmiany mogą być znaczne.
Będą one odczuwalne nie tylko przez rolników – hodowców zwierząt gospodarskich, nie tylko właścicieli towarzyszących człowiekowi psów, kotów i innych małych zwierząt, ale przez ogół społeczeństwa, poprzez – dalekosiężnie – wzrost cen żywności i spadek bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

W konsekwencji postulujemy o usunięcie z poz. 15 załącznika nr 1 do Projektu sformułowania „z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych”.