• PL
 • EN

Sprawozdanie ze spotkania zarządu w dniu 06.10.2016

2.) TEMATY:                                                                                DEDYKOWANY CZAS (min)

 1. Oświadczenie dot. przestrzegania prawa ochrony konkurencji oraz przepisów antymonopolowych                                                                                                            ‘3
 1. Sprawdzenie i aprobata porządku zebrania                                                                       ‘3
 1. Sprawdzenie działań i protokołu z poprzedniego spotkania zarządu MTM 5/2016 w dniu 04.07.2016                                                                                                                      ‘5
 1. Iinfo z Walnego Zgromadzenia IFAH-Europe 15,2016: Plan działań IFAH-Europe w 2017r.                                                                                                                                     ‘15
 1. Nowy porządek organizacyjny  / New Governance June 16, 2016 (ppt: 4 komisje)               ‘10
 1. Po CNA 28.09.2016 i sesji w PE                                                                                       ‘15
 1. Nowy system raportowania sprzedaży – A. Koncki z 16.09.2016 pt. WAŻNE!!! NOWY SYSTEM RAPORTOWANIA OBROTU PLW                                                                            ‘5
 1. Memorandum dot. zmian w ustawie O stowarzyszeniach  (DRG Legal)                                 ‘15
 1. Farmacja weterynaryjna – konferencja w Kołobrzegu 18-20.11.2016. Cele, założenia, środki   ‘20
 1.  Citizen Survey – rezultaty i co dalej?                                                                                       ‘30
 1. Plany wydawnicze – infografika                                                                                             ‘10
 1. Finanse i przymiarka do B’2017                                                                                             ‘15
 1. Spotkanie warsztatowo-integracyjne                                                                                              ‘5
 1. Regaty Chorwacja 2017 – propozycja                                                                                      ‘5
 1.  Tadeusz Wojciechowski – Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, współpraca                                        ‘5
 1. Inne sprawy (PF, enro-referral / proc. wyjaśniająca Jacek Koperski, www.polprowet.pl) , nowości na www.polprowet.pl                                                                                                                  ‘10
 1. Daty kolejnych spotkań zarządu                                                                                                        ‘10

Limit czasu: ‘180                                                                                                        

3.) UZGODNIONE DZIAŁANIA:

Ad. 4.a, 4.b, 6.)

 • starać się dotrzeć do stanowiska rządu na konsultacje (spotkania Grup Roboczych ds. PLW i PL) i informować na bieżąco IFAH-Europe w celu przygotowania komentarza.
 • Piotr Bonisławski zasugerował, sprawdzenie ewentualnych propozycji zmian dot. pasz leczniczych od prezydencji słowackiej.
 • Współpraca z INFARMA. Postarać się nawiązać współpracę w myśl wspólnych celów i działania w imieniu tych samych firm. Potrzebne priorytety do „zaczepienia” ASAP. Kontakt przez PiBo i MaŚw z Elanco.

Ad.7.) spotkanie w MRiRW w sprawie kodów EAN zaplanowane na 11.10.2016 g. 11:00

Ad.9.) Konferencja Kołobrzeg 18-20.11.2016

 • przygotować stanowisko wobec problemu narastania lekooporności na konferencję (AM PPT IFAH-Europe?).
 • Nagranie z konferencji w celu przygotowania krótkiego materiału filmowego podsumowującego naszą część konferencji. Wybadać temat.

Ad.10.) Badanie stosunku obywateli do leków weterynaryjnych.

 • Przygotować briefing i przedstawić 2-3 agencjom / ArZa i PiBo.
 • Rozpoznać aktywności przewidziane przez inne kraje uczestniczące w badaniu.
 • Zainteresować KILWet wynikami badań / współpraca z rzecznikiem KILWet (PiBo)

Ad. 11.) oferta na infografikę

4.) DYSKUSJA I KONKLUZJE:

Ad.4.

W 2017 IFAH-Europa będzie kontynuować realizację swojej strategii zatwierdzonej w 2015 roku o „większej widzialności dla większego wpływu„, koncentrując się na kluczowych priorytetach:

 1. PLW – propozycja KE i Rady nowego rozporządzenie dot. leków weterynaryjnych,
 2. Pasze Lecznicze – propozycja KE i Rady nowego rozporządzenie dot. pasz leczniczych
 3. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR),
 4. Farmaceutyki w środowisku (PIE) oraz
 5. głównym celem IFAH-Europa będzie znaleźć się jako kluczowy interesariusz w odpowiednich instytucjach.
 6. dokona przeglądu jego wewnętrznej struktury, aby zapewnić pracę zespołową skupiając się na wspólnych celach. (Info z WZ z czerwca 15,2016)

Ad.5.

Decyzją IEC (Rady IFAH-Europe) podjęto zmiany strukturalne w organizacji IFAH-Europe zmierzające do lepszej reprezentacji interesów jej członków.

Przede wszystkim wprowadzono nowe 4 grupy ds. projektów nadzwyczajnych tzw. Priority Project Teams – PPTs , nadając wybranym zagadnieniom większy priorytet a wprowadzając większą ilość ekspertów uzyskano możliwość lepszego, bardziej wszechstronnego wpływu na kształt pracy i jakość wypracowanych postanowień, stanowisk i działań.

Cztery grupy ds. projektów nadzwyczajnych to:

VMP PPT – Grupa ds. PLW i zajmuje się zagadnieniami związanymi z pracami nad projektem rozporządzenia dot. produktów leczniczych weterynaryjnych –(PLW)

MF PPT – Grupa ds. PL zajmuje się zagadnieniami związanymi z pracami nad projektem rozporządzenia dot. pasz leczniczych-(PL).

PIE PPT – Grupa ds. pozostałości leków w środowisku

AM PPT – Grupa ds. zjawiska narastania lekooporności na leki przeciwdrobnoustrojowe

Powołano do życia tzw. Management Committee – MC (Komitet Zarządzający), w skład którego wchodzi więcej interesariuszy (po jednym przedstawicielu wysokiego szczebla menedżerskiego z firmy-członka stowarzyszenia, 3 przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych, 4 przewodniczących nowo powołanych Priority Project Teams – PPTs (grup ds. projektów nadzwyczajnych).

Spotkania MC odbywają się co miesiąc (telekonferencje i 2 razy w roku face to face). Celem działań MC jest podnoszenie skuteczności działań IFAH-Europe na poziome UE, przedsiębiorstw i krajów członkowskich poprzez skupienie się na kluczowych priorytetach, IFAH-Europe.

Jako stałe ciała wykonawcze, bez zmian, działają komitety:

TRC – Komitet ds. Technicznych i Rejestracji

COM – Komitet ds. Komunikacji

PAC – Komitet ds. Public Affairs.

Ad.6.

W dniu 28.09.2016 odbyło się kolejne spotkanie CNA, na którym min. przedstawiliśmy raport z działań w 3 kwartale 2016r. (w załączeniu)

Na spotkaniu przedstawiono co zmieniło się  w istotnych dla przemysłu segmentach tj. zmiany prawa dot. PLW i PL (Rozporządzenie ds. PL, jako bardziej zaawansowane w przygotowaniach czeka – decyzja poprzedniej prezydencji holenderskiej, natomiast rozporządzenie dot. PLW – jest dyskutowane i jest tam wiele kontrowersji).

Podkreślono pozytywną rolę Prezydencji Słowackiej (od lipca 2016) w staraniach na rzecz dokończenia prac nad projektami obu rozporządzeń. Odwołano się do wpływu prac lokalnych stowarzyszeń dziękując im za wkład a jednocześnie prosząc, po raz kolejny, o informowanie na temat ewentualnych zmian stanowisk narodowych.

IFAH-Europe jest w stałym dialogu z osobami pracującymi nad rozporządzeniami w Brukseli jednak pozostaje bez wpływu na kształt dyskusji ekspertów przyjeżdzających z krajów członkowskich spotykających się Brukseli. Jedyne co można robić, to do znanego wcześniej stanowiska przygotować komentarz i rozesłać do uczestników spotkań. Tak staramy się działać.

AMR:

AM-PPT / Grupa ds. zjawiska narastania lekooporności na leki przeciwdrobnoustrojowe – na początku jesieni ma spotkać się po raz pierwszy i wypracować stanowisko oraz strategię dla przemysłu. Strategia ma zawierać koncepcję przekazu stanowiska do uczestników rynku.

PIE-PPT / Grupa ds. pozostałości leków w środowisku. Pierwsze spotkanie grupy ma odbyć się 10.10.2016. Grupa ma za zadanie wypracować stanowisko oraz strategię dla przemysłu.

Stratega oparta będzie na 3 zasadniczych filarach: wytwarzaniu, stosowaniu leków oraz utylizacji niezużytych leków. Te zagadnienia są bardzo bliskie przemysłowi farmaceutycznemu produkującemu leki dla ludzi. Jest więc szansa do współdziałania (IFAH-Europe / EFPIA).

40 EU oznacza że, 40% produkcji rolnej w EU stanowi produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego. Naukowcy przewidują wzrost zapotrzebowania na białko pochodzenia zwierzęcego do 2050 r. o ok. 60%. Związane to jest z przyrostem ludności, migracjami oraz poprawą warunków życia ludzi.

FAO wskazuje, że 70% tego dodatkowego zapotrzebowania może zostać pokryte poprzez wprowadzenie innowacji. Europa jest rozpoznawana jako producent wysokiej jakości białka zwierzęcego a zatem towaru bardzo atrakcyjnego.

R. Feller z IFAH-Europe zaprezentowała rolę nowoczesnej farmacji weterynaryjnej w poprawie warunków chowu i hodowli zwierząt a także wpływie na ochronę zdrowia publicznego. Miało to miejsce podczas debaty w PE poświęconej zrównoważonej produkcji zwierzęcej w UE. Zrównoważona, czyli min.:

– wytworzona w oparciu o dostępne, ograniczone zasoby środowiska i  pozostającą z nim w równowadze;

– której efekt w postaci zdrowej, o wysokiej jakości żywności będzie ekonomicznie dostosowany do oczekiwań społeczeństwa europejskiego;

– realizowana w poszanowaniu dla współzamieszkujących teren osób, gwarantująca zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz dobrostan zwierząt.

Sesja była drugim z cyklu 3 spotkań eksperckich zorganizowanych pod egidą interesariuszy działających na rzecz zrównoważonej produkcji zwierzęcej w Europie.

10 rocznica Dni Walki z Wścieklizną.

Informacja na ten temat: http://www.polprowet.pl/events

Rosyjskie wymagania GMP wobec importerów – Rosja chce wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla importerów nakazując im zdobycie certyfikatu wydawanego przez ich agencję. Wiąże się to z koniecznością kontroli w zakładzie producenta (czas, koszty, fizyczne możliwości wykonania wielu inspekcji w krótkim czasie przez rosyjska agencję). Rozmowy na poziomie EU/Rosja w toku.

Ad.7.

Kody kreskowe EAN i nowy system raportowania sprzedaży.

Ze względu na wiele rozbieżności związanych z wprowadzeniem nowego systemu raportowania (okres próbny do 30.09.2016r.) MRiRW zaprosiło przedstawicieli przemysłu na spotkanie.

Spotkanie w dniu 11.10.2016 o godz. 11:00.

Zawiadomienia rozesłane pocztą e-mail.

Ad. 8.

Memorandum dot. zmiany Ustawy o stowarzyszeniach.

Kancelaria DRG Legal przygotowała dla Polprowet memorandum wskazujące na najistotniejsze zmiany w w/w. ustawie.

Ad.9.

Konferencja w Kołobrzegu  18-20.11.2016 pt. „ Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych.”

W trakcie negocjacji z organizatorem, biorąc pod uwagę dostępność zaproszonych przez nas gości z zagranicy, uzgodniliśmy, niedzielę, 20.11.2016r. dniem dla przemysłu. Przyjadą Dr Davy Persoons z Pharma.be – stowarzyszenia reprezentującego firmy sektora weterynaryjnego z Belgii oraz Dr Rens van Dobbenburgh z Holandii, v-ce przewodniczący FVE. Obaj eksperci opowiedzą o narodowych programach walki z lekoopornością.

Celem naszej części konferencji jest przygotowanie podstaw do stworzenia mapy drogowej zmierzającej do powstania narodowego programu walki z lekoopornością (antybiotykoopornością w szczególności).

Polprowet jest współorganizatorem konferencji.

Ad. 10.

Badanie nt. stosunku obywateli UE do leków weterynaryjnych.

Streszczenie dostępne na stronie: http://www.polprowet.pl/pl/search/node/badanie

Zarząd nakreślił główne kierunki działania związane z wykorzystaniem wyników badań

Ad. 11

Infografika. Nowa infografika prezentująca główne wyniki badań z pkt. 10 została omówiona i poprawiona. Planowany jest wydruk i kolportaż głównie do lekarzy weterynarii podczas spotkań w celu budowania świadomości i poprawy wizerunku segmentu leków weterynaryjnych.

Ad. 12.

Finanse i przymiarka do B’17

Przeanalizowano stan wydatków 1-9.2016 oraz zapoznano się ze wstępnymi założeniami do B’2017.

Ad.13.

Ze względu na wydatki związane ze konferencją w Kołobrzegu ten punkt nie zostanie zrealizowany w 2016r.

Ad. 14.

Propozycja nie jest adekwatna do celów stowarzyszenie i jako taka nie może być brana pod uwagę.

Ad.15.

Bezpieczeństwo i Higiena Żywności – redaktor T. Wojciechowski – obserwujemy, nie współpracujemy. Odmienność stanowisk środowiska weterynaryjnego reprezentowanego przez KILWet oraz MRiRW reprezentującego przede wszystkim producentów żywności.

Ad.16. AOB:

Ochrona danych osobowych. Przewodniczący, Jan Baranowski podkreślił, że w związku z koniecznością dostosowania prawa lokalnego do prawa unijnego aktualizacji ulegnie obowiązująca dotychczas ustawa. Projekt nowej ustawy ma powstać do końca 2016r. http://www.rp.pl/Dane-osobowe/306229923-Projekt-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych—do-konca-roku.html#ap-2

Najprawdopodobniej od maja 2018 zacznie obowiązywać nowa ustawa dot. ochrony danych osobowych. Jej skutkiem może być wzmożenie aktywności inspektorów GIODO. Może to mieć związek z atrakcyjnymi dla budżetu wpływami z kar za zaniedbania lub niedopełnienie procedur. Jan zalecił sięgniecie po konsultantów z wyspecjalizowanych firm w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami z inspektorami.

Ad. 17.

Daty spotkań zarządu:

MTM_7 07.11.2016  godz. 14:00 w siedzibie Merial

MTM_8 01.12.2016 godz. 14:00 w siedzibie CEVA

                                                                                  Protokół sporządził Artur Zalewski