• PL
  • EN

Rozporządzenie 2019/6 w sprawie leków dla zwierząt – Projekt Ustawy okołorozporządzeniowej

Link do projektu Ustawy okołorozporządzeniowej opracowany przez zespół ekspertów POLPROWET i kancelarii prawnej DZP

Ten dokument został latem 2020 przekazany do resortów zdrowia i rolnictwa.Otrzymała go także KIL-W. W sumie ok. 30 różnych podmiotów mających do czynienia z leczeniem zwierząt i ich hodowlą

Rozporządzenie (2019/6) w sprawie WPL wchodzi w życie z mocą ustawy w dniu 28.01.2022, czyli za niespełna rok.

Do transpozycji  Rozporządzenia 2019/6 do prawa polskiego potrzebna jest tzw. Ustawa okołorozporządzeniowa (UO). Rolą tej ustawy jest doprecyzowanie zapisów Rozp. 2019/6 i dostosowanie jej do sytuacji w kraju członkowskim. Są bowiem w krajach pewne odmienności, które PE i Rada zdecydowały się uszanować i pozostawić krajom członkowskim do doregulowania (np. handel detaliczny lekami przez lekarzy weterynarii i inne).

W ramach prac nad transpozycją prawa unijnego do lokalnego:

  • Resort zdrowia jest odpowiedzialny za całość procesu. Pełni rolę nadrzędną. Koordynuje prace legislacyjne.
  • Resort rolnictwa ma zaś pokaźną część kompetencji opisaną w w/w rozporządzeniu. Jest odpowiedzialny za opracowanie przynależnej sobie częśći.

Z założenia z obu komponentów powinno powstać JEDNO SPÓJNE PRAWO – Ustawa o lekach dla zwierząt / Ustawa w sprawie WPL.

Ideą jest by nowe prawo – Ustawa w sprawie WPL zastąpiła wszystkie inne akty prawne regulujące kwestie leków dla zwierząt (od wytwarzania, nadzór nad wytwarzaniem przez rejestrację leków, dystrybucję, handel hurtowy i detaliczny, stosowanie, nadzór nad stosowaniem ze szczeg. uwzględnieniem racjonalnego stos. antybiotyków i walką z lekoopornością, reklamę i odpowiedzialność karną).

  • Czy taka ustawa powstanie na czas?
  • Czy zostanie przygotowana z odpowiednią uważnością, z poszanowaniem interesu wszystkich stron?
  • Jakie są losy tego prawa?
  • Co w nim będzie zawarte oprócz tego co już wiemy i co szczegółowo reguluje Rozp. 2019/6? Jakie sa propozycje rozwiązań dla kwestii pozostawionych krajom członkowskim do samodecydowania?
  • Jest wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi.

Dobre prawo tworzy się powoli, z należną mu atencją, poszanowaniem opinii wszystkich zainteresowanych stron. Minęły przeszło 2 lata a my wiemy o postępach prac tyle co nic. Słuchamy i obserwujemy jak z tym zagadnieniem radzą sobie w innych krajach Wspólnoty. Dzięki uczestniczeniu w pracach Animalhealth Europe wiemy jak wygląda sytuacja w innych krajach. Jak i kiedy oraz nad czym pracują zespoły robocze powołane przez nadzorujących prace urzędników.

Bierzemy stały udział w pracach nad ustawodawstwem uzupełniającym, gdyż do Rozp. 2019/6 jest przewidziane wydanie wielu aktów wykonawczych i aktów delegowanych. Pracujemy nad nimi w ramach naszej międzynarodowej struktury – Animalhealth Europe. Wypracowane współnie stanowiska przesyłamy do resortów, ale nie mamy pewności czy są one brane pod uwagę. Mamy nadzieję, że są co najmniej przeglądane.

Link do Rozporządzenia PE i Rady (2019/6): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006…

Uwaga:

Dla właściwego zrozumienia treści obu dokumentów Rozporządzenie 2019/6 i projekt UO należy traktować spójnie. Zapisy z projektu UO odnoszą się do określonych zapisów (artykułów) w Rozporządzeniu. Czytanie samego projektu UO bez znajomości treści Rozp. 2019/6 może spowodować niewłaściwe  zrozumianie.

W razie wątpliwości i pytań proszę pisać na adres: biuro@polprowet.pl

Artur Zalewski