• PL
  • EN

Regulacje prawne, stan na dzień 11.12.2014

Lp. 1Dz.U.2014.1313 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2014.09.19
Tytuł: Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
Lp. 2Dz.U.2014.806 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2014.06.03
Tytuł:Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 3Dz.U.2013.1472 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2013.11.28
Tytuł:Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.
Lp. 4Dz.U.2012.1363 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2012.11.21
Tytuł:Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 5Dz.U.2012.829 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2012.07.06
Tytuł:Wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.
Lp. 6Dz.U.2012.478 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2012.04.30
Tytuł:Inspekcja badań klinicznych weterynaryjnych.
Lp. 7Dz.U.2011.17.83 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2010.12.30
Tytuł:Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 8Dz.U.2010.16.88 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2010.01.18
Tytuł:Szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
Lp. 9Dz.U.2009.188.1467 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2009.10.29
Tytuł:Wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki.
Lp. 10Dz.U.2008.217.1388 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.11.27
Tytuł:Sposób postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.
Lp. 11Dz.U.2008.203.1271 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.10.30
Tytuł:Wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 12Dz.U.2008.200.1236 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.10.17
Tytuł:Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.
Lp. 13Dz.U.2008.195.1211 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.10.29
Tytuł:Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
Lp. 14Dz.U.2008.107.683 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.06.04
Tytuł:Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.
Lp. 15Dz.U.2008.84.511 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.04.22
Tytuł:Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 16Dz.U.2008.63.396 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2008.04.03
Tytuł:Warunki, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteria klasyfikacji tych produktów oraz ich wykaz.
Lp. 17Dz.U.2007.242.1777 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2007.12.07
Tytuł:Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
Lp. 18Dz.U.2007.187.1343 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2007.09.21
Tytuł:Rejestr wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe.
Lp. 19Dz.U.2003.105.996 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2003.05.30
Tytuł:Sposób przedstawiania dokumentacji oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego.
Lp. 20Dz.U.2003.8.105 
Akt prawny:ROZPORZĄDZENIE
Data:2002.12.31
Tytuł:Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych.