• PL
  • EN

List do członków Komisji ENVI PE w sprawie głosowania 17.06.2015r. nt. pasz leczniczych

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Szanowna Pani / Szanowny Pan

…………………………………………..

Posłanka do PE / Poseł do PE z Komisji ENVI

cc.

asystenci

……………………………………………

Dot. Głosowania 17 czerwca ENVI: raport Norberta Linsa nt. pasz leczniczych

Szanowny Panie Pośle

W dniu 17 czerwca bieżącego roku Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad raportem Norberta Linsa dotyczącego  projektu Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania pasz leczniczych oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG.

Jako Dyrektor Stowarzyszenia Polprowet skupiający polski sektor weterynaryjny zwracam się z rekomendacją o poparcie istotnych z punktu widzenia szeroko rozumianej polskiej branży weterynaryjnej i polskiego rolnictwa oraz odrzucenie tych poprawek które w znaczący sposób uniemożliwiłyby korzystanie z pasz leczniczych jako efektywnej  i wygodnej dla hodowców i producentów zwierząt formy podawania leków. Jest szczególnie istotne by zwierzęta można było leczyć w skuteczny i wydajny sposób z pożytkiem dla ich dobrostanu, dla zdrowia ludzkiego a także ograniczając straty ekonomiczne jakie niosą choroby w tym sektorze rolnym.

W załączniku przesyłam pismo, które w końcu 2014 roku skierowaliśmy do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa,  w którym zawarliśmy nasze postulaty. Pragnę zaznaczyć, że spotkały się one ze zrozumieniem Ministerstwa i są one popierane podczas spotkań grupy roboczej Rady. Nasze uwagi są również zbieżne ze stanowiskiem polskiej branży zbożowej, a także organizacji rolniczych skupionych w COPA COGECA.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji,

Z poważaniem,

Artur Zalewski
Dyrektor Biura Zarządu POLPROWET

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r.

Sz. Pan.
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30 00- 930 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!
Stanowisko Polprowet w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG (2014/0255 (COD))

W dniu 10 września br. Komisja Europejska opublikowała propozycję Rozporządzenia dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG. Jako stowarzyszenie Polprowet reprezentujące działających w Polsce importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych pragniemy przedstawić nasze uwagi na temat projektu oraz zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych punktów, które powinny zostać podniesione podczas procesu negocjowania ostatecznej wersji rozporządzenia w Brukseli, tak by rozporządzenie nie stwarzało niepotrzebnych barier dla działających podmiotów na rynku pasz. Pasze są wygodną dla hodowców formą podawania leków zwierzętom i dopełniają inne sposoby ich podawania. Jest więc szczególnie istotne by zwierzęta można było leczyć w efektywny sposób z pożytkiem dla ich dobrostanu, dla zdrowia ludzkiego a także ograniczając straty ekonomiczne jakie niosą choroby w sektorze rolniczym. By tak się stało sugerujemy by szczególnie przyjrzeć się następującym kwestiom: Zanieczyszczenie krzyżowe (art. 7) Podmioty działające na rynku pasz produkują różne rodzaje pasz dla różnych gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę sposób produkcji pasz, może się zdarzyć, że śladowe ilości paszy
Rozp PE i Rady-weterynaria Pasze lecznicze 08-12-2014.doc. 2/3 by ArZa
leczniczej mogą pozostać na linii produkcyjnej, w efekcie czego minimalne ilości paszy leczniczej mogą znaleźć się w następnej produkowanej partii, co określa się mianem zanieczyszczenia krzyżowego. Oczywiście powinno unikać się zanieczyszczeń krzyżowych w procesie produkcji pasz leczniczych a jeśli się zdarzają powinny być utrzymywane na najniższym możliwym poziomie. Jednak w swojej propozycji w artykule 7.2 Komisja Europejska idzie zbyt daleko ustalając maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczenia krzyżowego w przypadku przeciwdrobnustrojowych substancji czynnych na 1% substancji czynnej w ostatniej partii paszy leczniczej wyprodukowanej przed produkcją paszy nie docelowej oraz 3% w przypadku pozostałych substancji czynnych. Uważamy, że przyjęty poziom 1% jest zbyt niski i nie wydaje się uzasadniony zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable) na który powołuje się Komisja Europejska w preambule omawianego rozporządzenia w efekcie czego wiele wytwórców pasz leczniczych nie mogąc sprostać tak wyśrubowanym normom będzie zmuszonych do wycofania sie z tej działalności. To z kolei doprowadzi do sytuacji w której hodowca może pozostać bez dostępu do paszy leczniczej co w negatywny sposób wpłynie na możliwości leczenia, a co za tym idzie będzie miało negatywny wpływ na dobrostan utrzymywanych zwierząt hodowlanych a także wygeneruje straty finansowe dla hodowcy. Możliwym rozwiązaniem tego problemu byłoby ustanowienie limitu procentowego na podstawie najwyższego dopuszczalnego poziomu dawki danej substancji w Unii Europejskiej a nie na podstawie zawartości poprzedniej partii wyprodukowanej paszy (czyli np.3%). Jako rozwiązanie minimum sugerujemy 5 letni okres przejściowy na osiągnięcie zaproponowanego przez Komisję Europejską limitu dotyczącego zanieczyszczeń krzyżowych dzięki czemu wytwórcy pasz mieliby czas na dostosowanie się do nowych wymagań.

Użycie prewencyjne (art. 16.2) W przypadku leczenia zwierząt w stadzie bardzo często zdarza się, że chorują wszystkie sztuki w stadzie i wszystkie wymagają leczenia. Czasami jednak objawy choroby wykazują nie wszystkie osobniki (pozostałe mimo że są zakażone nie wykazują objawów) a jeszcze inne mimo, że nie są jeszcze zakażone są w grupie ryzyka infekcji i lekarz weterynarii opiekujący się danym stadem w takiej sytuacji przepisze paszę leczniczą by wyleczyć zainfekowane zwierzęta a także zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. W niektórych przypadkach takich jak mieszanie różnych grup zwierząt pochodzących z różnych farm lekarz weterynarii na podstawie swojego doświadczenia może przewidzieć rozprzestrzenianie się choroby i w takiej sytuacji użycie paszy leczniczej może być właściwe by zapobiec chorobie w stadzie złożonym ze sztuk pochodzących z różnych miejsc. Niestety artykuł 16.2 omawianego rozporządzenia zakazuje użycia prewencyjnego przeciwustrojowych substancji czynnych. Jako rozwiązanie proponujemy by zrezygnować w omawianym rozporządzeniu z artykułu 16.2. i odnosić się do kwestii użycia prewencyjnego w momencie licencjonowania produktów w ramach regulacji dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych. Homogeniczność (Tolerancje) Zapewnienie homogeniczności pasz leczniczych jest istotne, jednak określone w załączniku IV dopuszczalne tolerancje rozbieżności pomiędzy składem wyszczególnionym na etykiecie paszy leczniczej a wartościami zbadanymi w ramach kontroli urzędowych wydają się być z technicznego punktu widzenia nie możliwe do uzyskania. Zwracamy uwagę, że poziom zawartości substancji aktywnych w przypadku pasz jest bardzo niski (mg/1kg) stąd też istnieje potrzeba większej tolerancji dla pasz, w porównaniu do końcowego produktu jakim są weterynaryjne produkty lecznicze. Zaproponowany przez Komisję Europejską dopuszczalny poziom 10% tolerancji dla danej substancji przeciwustrojowej jest więc zbyt niski i powinien wynosić co najmniej 20%.
Dodatki paszowe w paszach leczniczych W niektórych przypadkach dodatki paszowe mogą zawierać aktywne składniki takie same jak w weterynaryjnych produktach leczniczych (na przykład ZnO). Artykuł 5.2 projektu
Rozp PE i Rady-weterynaria Pasze lecznicze 08-12-2014.doc. 3/3 by ArZa
stwierdza że dodatek paszowy dla którego określono maksymalną zawartość nie był włączany do paszy leczniczej jeżeli jest on już wykorzystywany jako substancja czynna w weterynaryjnym produkcie leczniczym. Jako rozwiązanie proponujemy ustanowienie maksymalnej zawartości aktywnego składnika (mg/kg). Poziom zawartości w paszy leczniczej będzie większy i zaspokoi żywieniowe potrzeby dodatku paszowego. Podniesienie powyższych kwestii przez polskich negocjatorów w Brukseli przyczyni się w naszym odczuciu do lepszego unormowania kwestii obrotu paszami leczniczymi, pozwoli też ograniczyć bariery administracyjne z pożytkiem dla dobrostanu zwierząt, zdrowia ludzkiego oraz opłacalności produkcji zwierzęcej.

Z wyrazami szacunku,
Artur Zalewski
Dyrektor Biura Zarządu POLPROWET
Tel.kom: +48 604 264 900 lub +48 604 158 562
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW WETERYNARYJNYCH – POLPROWET
istnieje od 18 listopada 1999 r.

List otrzymuje:
Pan Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej