• PL
  • EN

List czołowych europejskich wytwórców produktów ochrony zdrowia zwierząt oraz krajowych stowarzyszeń, członków Międzynarodowej Federacji na rzecz Zdrowia Zwierząt w Europie (IFAH-Europe) do Ministra Zdrowia

[logo Europe-IFAH]

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dr Konstanty Radziwiłł
                                                                                           Minister Zdrowia

                                                                                           ul. Miodowa 15
                                                                                           00-952 Warszawa

                                                                                           Polska

                                                                                           Bruksela, 9 grudnia 2016 r.

Dotyczy: Wezwanie Rady do realizacji wyznaczonych celów w zakresie przełomowych rozporządzeń w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i w sprawie pasz leczniczych

Szanowny Panie Ministrze,

My, szefowie czołowych europejskich wytwórców produktów ochrony zdrowia zwierząt oraz krajowych stowarzyszeń, członkowie Międzynarodowej Federacji na rzecz Zdrowia Zwierząt w Europie (IFAH-Europe), pragniemy podkreślić znaczenie utrzymania ukierunkowania na realizację aktualnych wniosków dotyczących unijnych rozporządzeń w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i w sprawie pasz leczniczych. Oba te wnioski ustawodawcze mają potencjał, który może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia zwierząt i ludzi, a także dla rolników, właścicieli zwierząt domowych, lekarzy weterynarii, konsumentów i przedsiębiorców. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest, aby w toku dyskusji nad szczegółami nie stracić z oczu pierwotnych celów tych nowych rozporządzeń.

Niniejszym pragniemy przypomnieć, że rozporządzenie w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych powinny stworzyć uproszczone, lecz solidne ramy prawne dostosowane do potrzeb i specyfiki sektora ochrony zdrowia zwierząt w Europie. Ich celem jest wprowadzenie koniecznych ulepszeń do istniejącego systemu, które przyczynią się do stymulowania innowacyjności i poprawienia dostępności bezpiecznych i skutecznych leków weterynaryjnych w państwach członkowskich, jednocześnie obejmując działania, które powinny przyczynić się do ograniczenia rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego też powinny być one wspierane.

Problem uporania się z wspólnymi i powszechnie obowiązującymi w Europie warunkami dotyczącymi zwierząt domowych, będących towarzyszem człowieka i gospodarskich, utrzymywanych do produkcji żywności, oraz zadanie kontroli znanych i nowo pojawiających się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych stanowią poważne wyzwania nie tylko dla zdrowia, ale także dla dobrobytu obywateli Europy. Pakiet przepisów w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i w sprawie pasz leczniczych oferuje możliwość zapewnienia odpowiednich narzędzi w celu stawienia czoła tym i przyszłym wyzwaniom.

W szczególności apelujemy, aby podstawowe przepisy prawa dotyczące leków weterynaryjnych pozostały oparte na rzetelnej ocenie korzyści i ryzyka w przeciwieństwie do podejścia opartego na zagrożeniach. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy dążenie do modernizacji aktualnego podejścia do monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i jednocześnie zachęcamy zastosowanie podejścia opartego na analizie korzyści i ryzyka w odniesieniu do takich kwestii jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe czy oceny środowiskowe.

Na koniec wzywamy do ograniczenia niepotrzebnych i nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych hamujących innowacyjność. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wszystkie działania podejmowane w celu zachęcania i umożliwiania rozwoju nowych rozwiązań (np. poprzez ochronę dokumentacji technicznej), aby zapewnić konkurencyjność europejskiego sektora ochrony zdrowia zwierząt oraz udoskonalić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do wszystkich leków weterynaryjnych. Inwestowanie w badania i rozwój ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby innowacyjne terapie, nowe technologie i możliwości opieki stały się dostępne dla zwierząt przebywających pod naszą opieką.

Jako przedstawiciele sektora ochrony zdrowia zwierząt liczymy na Pana wsparcie, aby proponowane rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i w sprawie pasz leczniczych były traktowane priorytetowo i otrzymały silne potwierdzenie politycznego poparcia na rzecz osiągnięcia pierwotnie wyznaczonych celów nowelizacji i zbudowania ram prawnych, które sprostają przyszłym wymaganiom.

Z poważaniem,

/podpis/

Sekretarz Generalny IFAH-Europe

IFAH-EuropeMiędzynarodowa Federacja na rzecz Zdrowia Zwierząt w EuropieMiędzynarodowa organizacja non-profit prawa belgijskiego168 Avenue de Tervueren, box 8B-1150 BrukselaBelgiaTel.: +32 2 543 7560E-mail: info@ifaheurope.orgInternet: www.ifaheurope.org