• PL
  • EN

Europejski Dzień wiedzy o Antybiotykach

W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach IFAH-Europe wzywa do skupienia się na faktach.

Stowarzyszenie opublikowało nową animację „Tak mało, na ile jest to możliwe, i tak dużo, na ile jest to konieczne”. 

Bruksela, 16 listopada 2016 r. – Dążąc do oparcia debaty na temat stosowania antybiotyków na faktach, stowarzyszenie IFAH-Europe opublikowało animację ilustrującą znaczenie zapewnienia skuteczności antybiotyków służących zapewnieniu zdrowia i dobrostanu zwierząt w przyszłości. Ten krótki film animowany został zamieszczony w Internecie przed Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach, w ramach zdecydowanych działań przemysłu weterynaryjnego promujących odpowiedzialne podejście do stosowania tych ratujących życie leków („Responsible Use”), mających na celu ograniczenie rozwoju oporności drobnoustrojów.

Drugi rok z rzędu stowarzyszenie IFAH-Europe poproszono również o opublikowanie deklaracji z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. W treści deklaracji Sekretarz Generalna Roxane Feller podkreśliła trzy główne działania sektora: promowanie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, zachęcanie do przejrzystości w ich stosowaniu i wspieranie innowacji dotyczących nowych metod leczenia. Zadeklarowała również niezmiennie wysoki poziom zaangażowania przemysłu weterynaryjnego w walkę z opornością drobnoustrojów na leki.

Ten dzień wiedzy podkreśla znaczenie koncepcji wspólnego zdrowia („One Health”) w przeciwdziałaniu problemowi oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe, czego świadectwem jest wideo stowarzyszenia IFAH-Europe zatytułowane „Tak mało, na ile jest to możliwe, i tak dużo, na ile jest to konieczne”. Podkreślając znaczenie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt, w animacji wyjaśniono, dlaczego antybiotyki są potrzebne dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt, wydajnej produkcji bezpiecznej żywności oraz ochrony przed chorobami, które mogą być przenoszone ze zwierząt na człowieka.

– Bardziej niż kiedykolwiek musimy się obecnie przyjrzeć faktom i ustanowić konkretne strategie, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony będą współpracować w racjonalnie prowadzonej walce z opornością drobnoustrojów na leki – stwierdziła Sekretarz Generalna IFAH-Europe, Roxane Feller. – Nie jest możliwe doprowadzenie do spowolnienia rozwoju oporności w wyniku działań tylko jednego, czy nawet kilku sektorów. Chcemy się skoncentrować na zmniejszeniu oporności na antybiotyki, a nie tylko na pojedynczym czynniku, takim jak ograniczenie stosowania antybiotyków. Chociaż jest to zagadnienie, do którego przemysł weterynaryjny podchodzi bardzo poważnie, istnieje też zdecydowana konieczność zbadania, dlaczego niektóre zwierzęta mogą wymagać większej ilości antybiotyków niż inne z powodu obecności odmiennych chorób i odmiennych wskaźników chorobowości, co często wiąże się z czynnikami klimatycznymi lub geograficznymi, i w jaki sposób zastosowanie wyznaczonych w jednym kraju celów redukcji stosowania antybiotyków w innym kraju może wywrzeć szkodliwy wpływ na zdrowie zwierząt z powodu odmiennych sposobów gospodarowania w rolnictwie.

Nowe wideo IFAH-Europe jest jednym z serii materiałów informacyjnych mających na celu zwiększenia ogólnej świadomości znaczenia leków weterynaryjnych oraz roli, jaką odgrywają w społeczeństwie. Przekazywane komunikaty stanowią bezpośrednią reakcję na wyniki ankiety społecznej zleconej przez stowarzyszenie wcześniej w 2016 r., która pokazała bardzo duże braki wiedzy na temat sektora. Na przykład ponad 50% respondentów podało, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że leki weterynaryjne są oceniane przez niezależnych naukowców przed dopuszczeniem ich do stosowania, a 52% zadeklarowało brak wiedzy o tym, że przepisywanie i sprzedaż leków weterynaryjnych są ściśle regulowane.

Jeśli chodzi w szczególności o antybiotyki, jedynie 29% ankietowanych stwierdziło, że stosowanie antybiotyków u zwierząt hodowlanych jest w wystarczającym stopniu regulowane i kontrolowane przez władze krajowe, a 47% uważało, że zwierzęta te otrzymują antybiotyki, aby przyspieszyć ich wzrost, chociaż w Europie stosowanie antybiotyków w tym celu jest zabronione.

– Koniec –

UWAGI DLA REDAKTORÓW:

  • Stowarzyszenie IFAH-Europe podpisało oświadczenie zawierające 7 zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego stosowania leków u zwierząt z partnerami z EPRUMA w październiku 2016 r. EPRUMA jest a wielostronną platformą promującą odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt na terenie UE w celu utrzymania skuteczności działania leków oraz zapobiegania i minimalizowana działań niepożądanych związanych z ich podawaniem.
  • Animację dotyczącą odpowiedzialnego stosowania antybiotyków można obejrzeć na kanale YouTube stowarzyszenia IFAH-Europe.
  • Dalsze materiały informacyjne, w tym niedawno opublikowaną infografikę „Zdrowe zwierzęta: klucz do zrównoważonej produkcji żywności” można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ifaheurope.org.
  • IFAH-Europe jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów leków weterynaryjnych, szczepionek i innych produktów służących zdrowiu zwierząt w Europie. Reprezentuje firmy innowacyjne oraz wytwarzające leki odtwórcze, podobnie jak dużych, średnich i małych wytwórców. IFAH-Europe promuje jednolity rynek leków weterynaryjnych w całej UE, dążąc do zapewnienia równej dostępności leków mających na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt. Stowarzyszenie można śledzić nas na Twitterze: @IFAHEurope.
  • Stowarzyszenie POLPROWET jest polską reprezentacją IFAH-Europe