• PL
  • EN

Deklaracja ujrzała światło dzienne na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, Kołobrzeg 18-20.11.2016 r.

Deklaracja uczestników Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, Kołobrzeg 18-20.11.2016r.

7 zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Podążając za przykładem Europejskiej Platformy Porozumienia dotyczącej Odpowiedzialnego Stosowania Leków u Zwierząt – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – EPRUMA deklarujemy wolę postępowania według następujących zasad:

  • Leki weterynaryjne, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków powinny być stosowane w sposób odpowiedzialny, służący utrzymaniu ich skuteczności i ograniczaniu wystąpienia ewentualnych reakcji niepożądanych.
  • Odpowiedzialne stosowanie jest oparte o holistyczne podejście do ograniczania pojawienia się chorób, które obejmuje poszerzanie wiedzy na temat ich zapobiegania, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz praktyk hodowlanych.
  • Antybiotyki powinny być stosowane według zasady „ tak mało jak to możliwe, tyle ile potrzeba”.

Niżej podpisani zobowiązują się do:

Promocji zdrowia i dobrostanu zwierząt, a przez to ochrony zdrowia publicznego poprzez odpowiedzialne stosowanie leków weterynaryjnych zgodnie z koncepcją Jedno Zdrowie (ang.: One Health), która łączy dbałość o ludzi, zwierzęta i środowisko.

Współpracy wszystkich zainteresowanych stron odpowiedzialnych za zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne.

Wymiany informacji na temat tzw. najlepszych praktyk oraz inicjatyw dotyczących odpowiedzialnego stosowania leków; a także zachęcania do współpracy między władzami publicznymi i sektorem prywatnym w obszarach, w których takie inicjatywy jeszcze się nie pojawiły.

Zainteresowania odpowiednich instytucji, organizacji i grup roboczych działających w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, rolnictwa i żywności, zdrowia publicznego, a także organizacji konsumenckich podejściem reprezentowanym przez EPRUMA do najlepszych praktyk w zakresie stosowania leków weterynaryjnych.

Opracowywanie ramowych planów tzw. najlepszych praktyk dotyczących odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych, i opowiadanie się za równą dostępnością do leków weterynaryjnych dla lekarzy weterynarii w całej UE, oraz do innowacyjnych leków i narzędzi diagnostycznych.

Wspieranie przejrzystości w zakresie stosowania leków weterynaryjnych, tj. nadzoru nad stosowaniem leków i monitorowania zmian oporności patogenów na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Dzielenie się wiedzą poprzez opracowanie kampanii uświadamiających na temat odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych dla rolników i kluczowych interesariuszy.

Kołobrzeg 20.11.2016 r.

https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BekxURnNscG9CaVU/view?usp=sharing