• PL
  • EN

6-sty raport ESVAC dotyczący sprzedaży antybiotyków dla zwierząt już dostępny.

POLPROWET i IFAH-Europe deklarują czynny udział w upowszechnianiu Odpowiedzialnego Stosowania Antybiotyków.

Oba stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęły informację o ukazaniu się 6-go raportu ESVAC (Report (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption – Raport z Nadzoru nad Zużyciem Antybiotyków dla Zwierząt w Europie) przez EMA (the European Medicines Agency – Europejska Agencja Leków) przedstawiającego w przejrzysty sposób sprzedaż / zużycie antybiotyków u zwierząt produkujących żywność, co jest w zgodzie z zaproponowanym przez Komisję Europejską  planem działania.

Plan dotyczy walki ze strachem przed narastającą opornością bakterii na dostępne antybiotyki. W Europie obserwuje się malejąca tendencję zużycia antybiotyków w sektorze weterynaryjnym.

Raport pokazuje, że najistotniejsze grupy antybiotyków według EMA pozostają na niskim poziomie sprzedaży. Tegoroczny raport posiada wydzieloną sekcję dotyczącą kolistyny, antybiotyku, o którym było głośno w 2016r. W latach 2011-2014 sprzedaż kolistyny (wcześniej włączonej do grupy polimyksyn) w 25 krajach zmalała łącznie o 9%.

Różnorodność antybiotyków pozostająca do dyspozycji lekarzy weterynarii jest ograniczona w stosunku do tego czym dysponuje medycyna ludzka. Sprzyjają temu kolejno wprowadzane, coraz bardziej restrykcyjne przepisy, które powinny brać pod uwagę wpływ w/w ograniczeń na zdrowie i dobrostan zwierząt.

Przemysł pozostaje aktywny wobec upowszechniania polityki Odpowiedzialnego Stosowania Antybiotyków w myśl zasady „tak niewiele jak można, tak dużo jak potrzeba”. Docenia wpływ badania i kontroli rynku antybiotyków przez EMA i współpracujące z agencją jednostki administracji poszczególnych państw członkowskich. Należy pamiętać, że samo ograniczenie stosowania antybiotyków nie przyniesie spodziewanych efektów jeśli nie będzie nowych, szybkich testów diagnostycznych, dobrych procedur bioasekuracji na fermach, poprawy warunków żywienia i utrzymania zwierząt, nowoczesnych programów zarządzania fermami oraz skutecznego nadzoru weterynaryjnego, w tym nad przepisywaniem antybiotyków przez lekarza weterynarii.

Dzień przed ukazaniem się 6-go raportu ESVAC stowarzyszenie IFAH-Europe podpisało się pod deklarację (13.10.2016r.), wraz z innymi partnerami w ramach platformy EPRUMA, zawierającą 7 zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych. Miało to miejsce podczas warsztatu zorganizowanego pod kierownictwem Prezydencji Słowackiej.

Wyjaśnienia:

  • Raport ESVAC jest sporządzany przez Europejską Agencję Leków (EMA). Przedstawia ustandaryzowane, roczne dane ze sprzedaży antybiotyków. Powstaje przy współudziale jednostek administracji państwowej krajów członkowskich. W Polsce jest to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ciągu kilku ostatnich lat niektóre kraje zmieniły systemy zbierania danych ze względu na duże rozbieżności. To oznacza, ze wszelkie zmiany w raporcie powinny być oceniane ze szczególną ostrożnością.
  • EPRUMA to platforma porozumienia utworzona przez uczestników rynku bezpośrednio lub pośrednio związanych z farmacją weterynaryjną promująca Odpowiedzialne Stosowanie Leków w weterynarii w krajach UE w celu utrzymania ich wysokiej skuteczności oraz ochrony przed występowaniem reakcji niepożądanych i minimalizowania ich skutków.
  • POLPROWET jest członkiem stowarzyszenia  IFAH­-Europe, które reprezentuje wytwórców leków weterynaryjnych, szczepionek i innych produktów służących poprawie i utrzymaniu zdrowia zwierząt.
  • Opowiadamy się za utworzeniem jednego, wspólnego rynku dla preparatów weterynaryjnych w UE co umożliwi jednakowy dostęp do leków wszystkim lekarzom weterynarii w celu ochrony zdrowia zwierząt i ich dobrostanu.

Link do 6-go raportu ESVAC: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2016/10/WC500214217.pdf